Referenser

Jyllandsgatan 15 i Kista
Jyllandsgatan 15 i Kista

Claes Wahlund

Projektledare på Betonmast Mälardalen

”Vi flög med en drönare som mäter punkter för höjder och fick då information om omkringliggande mark. Med hjälp av de koordinaterna kunde Layher sätta brons mått. En projektering som sköttes galant.”

Högre frihöjd med Layher BRS

I samband med att ett nytt bostadsområde i centrala Kista skulle byggas behövdes framkomligheten för tunga fordon möjliggöras. Ett par låga GC-broar (gång- och cykelbroar) hindrade genomfart och behövde rivas samt ersättas med temporära GC-broar.

Layher fick uppdraget att ta fram ritningar på två temporära broar utifrån en drönarscanning i 3D. Hänsyn skulle tas till det begränsade utrymmet för uppförandet. Dessutom behövde bron utformas mot befintliga fundament, ramper samt höjas 1 meter.

Tekniska förberedelser

Layhers tekniska avdelning förberedde projektet, med Layher BRS – det stora brosystemet, enligt BBR (Boverkets byggregler). Genom att ta fram en bågformad layout undveks tvära vinkelavvikelser vilket gav ett stilrent uttryck som smälte in i stadsmiljön. Dessutom underlättades anslutningarna till de befintliga lederna. Bron höjdes från de befintliga fundamenten genom 1-meters stöd per vardera sida. Den nya fria höjden blev 4,70 meter från tidigare 3,60 meter.

Entreprenören kunde ta del av 2D och 3D ritningar från Layher för att göra beräkningar, presentationer och få sina handlingar godkända. Kompletta materiallistor exporterades från LayPLAN CAD för sammanställning av material.

Leverans

Layher BRS monterades i sektioner på annan plats och levererades i moduler på lastbil och lyftes på plats med kran.

Den längsta bron blev 41 meter lång, 2,57 bred med en spännvidd på 12,93 meter över vägbanan, därunder frihöjd på 4,7 meter. Broarna förseddes med belysning för gång- och cykeltrafikanters.

FAKTA
Bro 1 vid Jyllandsgatan 112

SystemLayher Allround BRS (Stora brosystemet), Layher Allround
Nyttig last: 5,0 kN/m²
Mått: Totalt 41 m, bredd invändigt 2,57 m
Max. fri spännvidd: 12,93 m
Frihöjd från bilväg under: 4,7 m

Bro 2 vid Jyllandsgatan 15
System: Layher Allround BRS (Stora brosystemet), Layher Allround
Nyttig last: 5,0 kN/m²
Mått: Totalt 38 m, bredd invändigt 2,57 m
Max. fri spännvidd: 10,36 m
Frihöjd från bilväg under: 4,7 m

Kund: Betonmast Mälardalen
Plats: Kista C, Stockholms kommun

Tillbaka till referenser