Teknisk policy

Layher AB erbjuder kostnadsfri teknisk support utifrån tillgängliga resurser. Exempel på vad du som kund kan få hjälp med beskrivs nedan.
Utöver detta erbjuds även vissa tjänster, efter tydlig specificering från kund samt bekräftelse och offert från Layher, mot betalning. Dessa tjänster är nedan markerade med en asterisk (*).

Ritning & Illustration:

Ritning lösningsförslag

Upprättade ritningar är lösningsförslag som kan användas, t.ex. som underlag för materialuppskattning, kontroll av geometriska förutsättningar eller val av produkter och system. Ritningar ersätter inte gällande monteringsinstruktion och teknisk information eller en särskild beräkning i det enskilda fallet enl. AFS2013:4, 40 § (dimensioneringsmetodik nr.4). Montering sker alltid med utgångpunkt i gällande monteringsinstruktion.

Schematisk illustration i 2D eller 3D produkter och system

Schematisk illustration i 2D eller 3D på system eller enskilda komponenter.

Dimensionering

Av ställning

Dimensionering av ställning enl. AFS2013:4, 40§ enl. dimensioneringsmetodik nr.1 (Överensstämmelse med standardutförande i typkontrollintyg) eller nr.3 (Typkontrollintyg eller typfall och kompletterande, förenklade beräkningar vid avvikelse från utföranden som är angivna i typkontrollintyg eller typfall).

Av väderskydd

Dimensionering av väderskydd enl. AFS2013:4, 40§ enl. dimensioneringsmetodik nr.1 (Överensstämmelse med standardutförande i typkontrollintyg) eller nr.3 (Typkontrollintyg eller typfall och kompletterande, förenklade beräkningar vid avvikelse från utföranden som är angivna i typkontrollintyg eller typfall).

Av formställning

Dimensionering av formställning enl. typfall, beräknade av Layher enl. tillämplig standard (SS- EN12812).

Kontrollberäkning

Av tillåten last enskilda komponenter

Ex. fackverksbalkar, kopplingar, konsoler m.m.

Tillåten tryck- och dragkraft i diagonalstag

Ex. vid utkragning av fack

Tillåten spirlast i fasadställning

Genom lastnedräkning av nyttig last och egenvikt och utifrån specifik konfiguration.

Tillåten spirlast i stämpställning

Utifrån given betonghöjd.

Maximala spännvidder för väderskydd

I relation till AFS2013:4 samt SS-EN16508

Tillåten last hängställning

Utifrån typ av system och skarvningslösning

Utbildning

Produktutbildning

Utbildningsprogram för olika system.

Kundanpassad utbildning

Utbildning som anpassas efter kundens behov och önskemål.

Genomgång av monteringsinstruktion för Layhers olika system

Rådgivning av användande av Layhers programvaror

Genomgång av LayPLAN

Genomgång av programmets funktioner. LayPLAN möjliggör enkel och snabb materialmängdning med tillhörande schematiska ritningar.

Genomgång av LayPLAN CAD

Genomgång av LayPLAN CAD – en plug-in till Autodesk AutoCAD som ger tillgång till AutoCADs och 3D-visualering. LayPLAN CAD är förberett för BIM.

Extern rekommenderad konsult

Förmedling av rekommenderad konsult för projektspecifik dimensionering el. verifiering

Förmedling av kontakt till en extern konsult rekommenderad av Layher. En rekommenderad konsult har dokumenterad kunskap om de för Layhers system gällande konstruktionsdata, god kännedom om SS-EN12811-1 och SS-EN16508 samt tillhörande normativa referenser. Konsulten ska arbeta enl. ABK09 och har en gällande konsultförsäkring.

Förmedling av rekommenderad certifierad besiktningsman av formställning

Förmedling av kontakt till en extern konsult rekommenderad av Layher. En rekommenderad konsult har dokumenterad kunskap om de för Layhers system gällande konstruktionsdata, god kännedom om SS-EN12812 samt tillhörande normativa referenser. Konsulten ska arbeta enl. ABK09 och har en gällande konsultförsäkring.

Vägledning av:

Lämplighet hos olika produkter och system för specifika tillämpningar

Regelverk och standarder (ex. SS-EN12811, SS-EN12812, SS-EN16508, AFS2013:4 m.fl.)

Extern konsult som uppdrag av kund dimensionerar enl. AFS2013:4, 40§, (dimensioneringsmetodik nr.4)

Teknisk information gällande Layhers system och produkter

Information i, och utlämnande av, typkontrollintyg enl. AFS2013:4, 10 §

3D-skanning av byggnadsobjekt * (ej kostnadsfri):

3D-skanning av byggnadsobjekt

3D-skanning av byggnadsobjekt kan utföras mot ersättning och resultatet därav kan användas direkt av kund eller delges Layhers projektingenjörer för kostnadsfritt lösningsförslag.

Tekniska support omfattar INTE:

Montering och/eller projektering för kunds räkning

Besiktning eller överlämning (enl. AFS2013:4, 57§) av uppförd temporär konstruktion.

Projektspecifik dimensionering enl. dimensioneringsmetodik nr.4, AFS2013:4, 40 §

Utbildning enl. AFS2013:4, 47 §.

Layher AB förbehåller sig rätten att revidera denna policy när så anses nödvändigt.

2022-08-23

Per Hammar
Teknisk Chef

Layher AB