Projekt

Säker anläggning från ny formställning

Mellan Åby och Norrköping har två nya järnvägsbroar över E4:an anlagts. Vid gjutningen av järnvägsbroarna använde Skanska Layhers formställning TG 60. Broarna är en del av Södra stambanan och är viktiga för person- och godstrafik.

UNDER KNAPPT TVÅ ÅRS TID HAR PROJEKTERING OCH ANLÄGGNING AV DE NYA ENKELSPÅRIGA JÄRNVÄGSBROARNA PÅGÅTT. I slutet av 2020 tas de nya broarna i drift samtidigt som den gamla järnvägsbron rivs. Under arbetets gång har Skanska fått ta hänsyn till den gamla och slitna bron och förberett för eventuella lägesförändringar. Den gamla bron har fortsatt att vara i drift men övervakats noggrant genom mätinstrument som rapporterat minsta millimeter av rörelse. Tidspressen har varit stor då upprustningen påverkat motorvägen med långa perioder av trafikomläggning och hastighetsbegränsning.

Andra ändstöd för säkrare anläggning
Det har varit intensiva månader för Mattias Aronsson Leijonqvist, projektingenjör och Berto Landberg, blockchef på Skanska Sverige AB, avdelning Region Väg och Anläggning Mellansverige. När Högaktuellt kontaktar dem har de nyligen lämnat över rivningsarbetet av den gamla bron till sina kollegor. Men vid projektstart, 2019, presenterade de för Trafikverket ett förbättringsförslag för säkrare arbetsmiljö och avgränsning för tredje man.

– Från början så var det meningen att vi skulle bygga portaler med skyddstak över E4:an. Men vi såg risker med att arbeta över tredje man. Originalförslaget innebar också att vi skulle sponta och gräva oss ner väldigt djupt, gjuta en bottenplatta och bygga upp ändstöden. Men vi föreslog en annan lösning för Trafikverket eftersom den befintliga bron var i så dåligt skick och vi ville undvika att gräva oss under den. Så istället föreslog vi att vi skulle påla 25 meter och integrerade landfästen, därtill bygga broarna i två faser, i vardera riktning, över av E4:an, berättar Mattias.

– Arbetsmiljömässigt så blev detta en bättre lösning för anläggningen då vi inte behövde arbeta över tredje man med de risker som det innebär över E4:an. Trafikanterna har förstås tidvis påverkats av trafikomläggningen, som köbildning där några har tagit risker och gjort omöjliga omkörningar. Men det har inte varit några personskador dock förekommit incidenter med prejning och krockar, säger Berto.

Samverkan för att hålla tidsplanen
Mattias och Berto har tillsammans över 50 års erfarenhet av olika anläggningsprojekt på Skanska. De är samstämmiga i att teorin inte alltid stämmer överens med verkligheten och att i ett tidspressat projekt gäller det att alla samverkar.

– Det är olika förutsättningar för olika projekt inom Skanska. För vår avdelning var detta ett stort projekt, vi hade bara ett tiotal tjänstemän på plats, 30 anläggare för bro och 7 anläggare för mark så vi fick bland annat ta in Xervon för formställningsarbeten från och med slutet av fas 1, berättar Berto.

– När det är så tajt med tid och kort framförhållning så behöver alla hjälpa till. Våra konstruktörer fick ta fram egna handlingar precis som Layher fick göra för formställningen. Teorin och verkligheten stämmer inte alltid överens, som när vi behövde högre TG 60-torn. Cristian Sabau, projektingenjör på Layher, var då ett väldigt bra projekteringsstöd och ändrade ritningar och räknade snabbt om laster. Sen fick vi ta det igenom en tredjepartskontrollant som kontrollerar konstruktioner, även Trafikverket valde att granska då vi är nära tredje man. Trafikverket har varit väldigt behjälpliga med att snabbt godkänna alla handlingar, menar Mattias.

”Man kan jobba säkert från olika nivåer på inplankade plan med räcken runt om istället för öppen ställning”

Formställningen
Layher TG 60 är en formställning som snabbt etablerar sig i anläggningsbranschen. Systemet i sig har flera ergonomiska fördelar både under montage och vid användande. Dessutom integreras komponenter som ökar arbetarnas säkerhet vid arbete med formkonstruktionen. När Layhers anbud antagits av Skanska kopplades Layhers tekniska avdelningen in med sin expertkompetens.

– Med sådana här broar med större spann så kan man jobba säkert från olika nivåer på de inplankade planen i Layher TG 60 och med räcken runt om istället för öppen ställning. Systemet som bygger på ramar monteras i torn med sänkfötter. En enkel princip så det tog bara en dags inkörning sen var våra montörer igång. Vi hade konsoler, inplankning och räcken på utsidan så att man kom åt utifrån även vid hörn, men utan risk för att falla. Vi anslöt också Layhers flyttbara trapptorn Allround, så man kunde gå från marknivå upp till arbetsplanet på formställningen, förklarar Berto Landberg, blockchef på Skanska Sverige AB.

– Jag och mina kollegor på Layher har som mål att leverera med hög service, vara tillgängliga och dela med oss av vår expertkompetens. Till fas 1 behövdes 159 stycken TG 60-torn där det högsta var 4 meter och det lägsta 1,5 meter så att de passade markutformningen. För bättre tillgänglighet i anläggningsområdet konstruerades en portal i formställningen med en fri spännvidd på 5 meter. I det här projektet presenterade vi beräkningen av formställningen till en av konstruktörerna på Skanska. Vi hade givande samtal speciellt om delen som stöder de 9 meter långa HEB 300 balkarna till portalen, för den delen var tvungen att bära mycket last, ungefär 100 ton av färsk betong 5 meter upp i luften, berättar Cristian Sabau PhD., projektingenjör på Layher AB.

Projektet har varit tidspressat alltigenom men i slutet av fas 1 tog vi in Xervon. De lyfte tornen i hela sektioner upp på lastbil körde dem till andra sidan E4:an och monterade sen dem i rätt ordning för fas 2. Vi vann tid och kunde fokusera på andra moment i anläggningen, det var väldigt positivt, förklarar Berto.

Trågbalksbroarna utanför Norrköping.

Säker anläggning och stort engagemang
De två nya järnvägsbroarna är av typen trågbalksbro och har integrerade landfästen pålade till berg. De är sannolikt de första järnvägsbroarna av sitt slag i Sverige. Genom ändstödens förbättrade utformning underlättades också rivningen av den gamla bron. Den längsta järnvägsbron blev 83 meter från vinge till vinge med ett brospann på 75 meter, inklusive ett mittstöd som placerats mellan motorlederna, bredden är 9 meter. Anläggningsprojektet följer Skanskas säkerhetsmål om skadefria arbetsplatser.

– Jag är nöjd med att vi inte haft några tillbud på anläggningen och vi har jobbat säkert. Arbetsmiljömässigt har det varit väldigt tryggt trots tidspress. Engagemanget har varit väldigt bra av alla inblandade, inte minst från Layher, säger Mattias.

Läs om fler formställningsprojekt här

FAKTA
System: Layher TG 60 med trapptorn Allround samt HEB 120 och HEB 300
Största belastningen per stämptorn: 400 kN/stämptorn med dubbla stämpramar
Yttermått formställning: 40 x 12 meter
Höjd: Varierade höjder på torn 1,5 – 4 meter
Övrigt: Fullständig inplankning under primärbalk, inplankning av underliggande nivåer. Konsoler längs sidorna. Fallskyddsräcken. Sänkfötter. Trapptorn.

Foto, film och illustrationer: Layher AB   
Porträtt: Privat
Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB