Projekt

Temporära broar löser genomfart

I Kista centrum ska totalt 500 nya hyreslägenheter byggas. Två gångbroar i betong hindrar dock genomfart av tunga arbetsfordon till byggprojektet. Genom minutiös planering och lösningsorienterad anda under brobytet minimeras både störningar på busslinje och i biltrafik genom Layhers BRS – det stora brosystemet. Dessutom löste de temporära broarna gång- och cykeltrafikanters förbindelser till befintliga lederna.

REDAN NÄR DET BESLUTATDES OM BOSTADSPROJEKTET HADE MAN KÄNNEDOM OM DE LÅGA GÅNG- OCH CYKELBROARNA SOM HINDRADE FRAMKOMLIGHETEN TILL BYGGET. Men hur man skulle lösa genomfarten, fanns det inte någon konkret lösning på. Slutligen fick Betonmast Mälardalen, totalentreprenören för bostadsprojektet, huvudansvaret för att möjliggöra en genomfart och hitta någon typ av brolösning för de båda övergångarna.

Under ett halvår arbetades det intensivt för en lösning. Betonmast kom fram till att befintliga broar behövde rivas, brofundamenten kunde återanvändas och att två temporära broar med högre frihöjd än de befintliga betongbroarna istället skulle uppföras.

Projekteringen var omfattande. Trafikanordningsplanen blev stor då det var ett betydande område som behövde justeras för gång och cykeltrafikanter och temporära omdirigeringar för biltrafik. Stockholms Stad fick också ett utförligt informationsblad om projektet som underlag till diverse beslut. Utöver detta fanns en utomordentligt detaljerad tidsplan med alla aktörer vilka också var djupt involverade inför rivning och återställning. Allt för att minimera samhällsstörningar tidsmässigt i det centrala bostadsområdet.

”Vi behövde höja bron en hel meter”

Claes Wahlund Betonmast Mälardalen
Claes Wahlund, projektledare
för Betonmast Mälardalen

– Man kan tycka att det bara är att riva två broar men det är en ganska avancerad process. Lutningen på påfartsramperna får bara luta ett visst antal grader och vi behövde höja broarna en hel meter, då ändras även lutningen och det står hus intill och det finns fler vägar runtom. Det var alltså inte bara att ändra bron, berättar Claes Wahlund, projektledare för broprojektet på Betonmast Mälardalen.

De temporära broarna
När Betonmast träffade Layher ett halvår innan leverans, började de med att brainstorma runt möjliga lösningar. De kom fram till att Layher BRS – det stora brosystemet, hade flest fördelar för det centrala projektet. Tidsvinster som att man kan legotillveka brosektioner på annan plats, för att sedan leverera sektionerna på lastbil och lyfta på plats med kranbil samt lastkapacitet vägde in.

– Det vi främst såg som en utmaning med broarna var anpassningen till de befintliga gång- och cykelvägar som broarna skulle anslutas till. De formade en båge tillsammans med tidigare betongbroar. För att inte skapa för tvära vinkelavvikelser projekterades även Layhers BRS bågformad. Det har vi inte gjort tidigare, men är fullt möjligt, och gav dessutom broarna ett mer estetiskt tilltalande utseende, förklarar Cristian Sabau PhD., projektingenjör på Layher AB.


Den längsta bron blev slutligen 41 meter lång, 2,57 bred med en spännvidd på 12,93 meter över vägbanan, därunder frihöjd på 4,7 meter. Broarna är också försedda med belysning för gång- och cykeltrafikanters räkning.

– Vi flög med en drönare som mäter punkter för höjder och då fick vi information om omkringliggande mark. Med hjälp av de koordinaterna kunde Layher sätta brons mått. En projektering som sköttes galant. Vi fick 2D- och 3D-ritningar så att vi kunnat granska det vi behövde under projekteringen. Layher och Cristian har verkligen givit jättebra support i projekteringen och levererat med hög service och varit fantastisk hjälpsam genom hela projektet från projektering till leveranser, säger Claes.

Brolösning under flera år
Broarna är sedan juli 2020 på plats På Jyllandsgatan i Kista och Betonmast kan framöver koncentrera sig på bostadsprojektet i Kista.

– Broarna är ju inte vårt huvudprojekt egentligen, vi bygger ju bostäder åt vår uppdragsgivare. Men nu har vi löst genomfarten. Den största utmaningen var att få ihop logistiken och tillstånd på så kort tid. Vi hade en minutiöst detaljerad tidsplan och att få alla att förstå sin del och utföra sina moment tajmat vid exakt rätt klockslag var utmanande. Vi hade förberett oss genom flera möten på plats där vi försökte simulera svårigheter och hur vi skulle lösa dem. Nu kommer dessa broar initialt stå fram till 2022/2023. Ägaren av bostadsprojektet ska tillsammans med Stockholms Stad bestämma sig för när de nya broarna ska byggas och om de ska höjas till 4,50 meter eller om de ska vara kvar på tidigare 3,60 meter. Betonmast har uppdraget att förvalta broarna tills vidare. Broprojektet gick förvånansvärt bra men det var ingen räkmacka, avslutar Claes med ett skratt.

FAKTA
Bro 1 vid Jyllandsgatan 112

System: Layher BRS (Stora brosystemet)
Mått: Totalt 41 m, bredd invändigt 2,57 m
Max. fri spännvidd: 12,93 m
Frihöjd från bilväg under: 4,7 m

Bro 2 vid Jyllandsgatan 15
System: Layher BRS (Stora brosystemet)
Mått: Totalt 38 m, bredd invändigt 2,57 m
Max. fri spännvidd: 10,36 m
Frihöjd från bilväg under: 4,7 m

Foton, illustrationer: Layher AB   Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB