Projekt

Livsviktigt med säkra formställningar

Varje år skadas tusentals personer i byggbranschen. Bland annat har det inträffat en del allvarliga olyckor med formställningar. Dessa hade inte behövt inträffa om man hade haft bättre kunskap och styrning, anser Ulrika Dolietis, VD för organisationen Håll Nollan.

– Ställningsbyggare är extremt betydelsefulla. Det är de som skapar säkerhet för de andra. De ska känna både stolthet och ansvar, betonar Ulrika Dolietis.

Att det har inträffat olyckor med formställningar och arbetsställningar tycker inte Ulrika Dolietis är så förvånande, med tanke på att det är många parter inblandade som påverkas av varandras beslut. Dessutom är ställningarna tillfälliga installationer på platser som är nya för alla inblandade.

– Konstruktion av formställningar är en riskfaktor. De är svåra att räkna på. Den som bygger måste förstå vilka indata konstruktören har utgått från. Det finns många kritiska punkter, såsom övergångar mellan stål och trä och mellan stål och mark. Och om något går fel är risken för dominoeffekter stor, säger hon.

– Olyckor beror bland annat på bristande kunskap och dålig kommunikation, säger Ulrika Dolietis.

Layher TG 60, inlpankad formställning
Layher TG 60, inlpankad formställning

– Det är viktigt med tydliga ansvarsområden, men det räcker inte. Man måste även hjälpa varandra över ansvarsgränserna. Därför behövs forum för kommunikation. Ibland kan viktig information gå förlorad även inom ett företag, till exempel vid ett skiftbyte.

Håll Nollan bildades 2017 med syftet att inimera antalet olyckor i byggbranschen. På bara drygt ett år har antalet medlemsföretag i Håll Nollan gått från 13 grundande medlemmar till 56 stycken, något som tydligt visar att branschen tar frågan på allvar. Med anledning av de allvarliga olyckorna med formställningar på senare år, anordnade Håll Nollan en öppen workshop i oktober. Där deltog 40 personer, allt från beställare till utförare, för att diskutera hur man kan undvika olyckor framöver. Man diskuterade vad som behöver göras i alla de olika skedena, från upphandling till konstruktion.

Workshoppen resulterade i att en arbetsgrupp tillsattes, med representanter från Trafikverket, Skanska, Layher, Britek och Håll Nollan. Arbetsgruppen jobbar vidare med det som diskuterades i workshoppen. Den 20 mars 2019 kommer de att, vid ett frukostseminarium, presentera förslag på hur man ska jobba med säkrare formställningar.

– Vid detta seminarium får man gärna komma med ytterligare input. Vi ser det som en sista handpåläggning innan vi publicerar förslagen, påpekar Ulrika Dolietis.

Eftersom det inte krävs något inloggning till Håll Nollans webbportal, kommer materialet sedan att vara tillgängligt för alla som vill ta del av det.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ FÖR FORMSTÄLLNINGAR:
• All personal som monterar formställningen bör ha utbildning för sina arbetsuppgifter (om den även ska användas som arbetsställning är detta ett krav enligt AFS 2013:4).
• Ställningen måste monteras så att det inte uppstår någon risk för fall, bäst genom att eliminera risken för fall genom montage från marknivå, eller genom att systemet har förmonterade fallskyddsräcken, i sista hand genom att personligt fallskydd används. Tillträdesleder och de delar av formställningen som ska användas som arbetsställning måste uppfylla produktkraven i AFS 2013:4.
• Byggarbetsmiljösamordnaren, BAS-P/U måste ta fullt ansvar även för formställningen och inkludera denna i arbetsmiljöplanen (AMP).
• Vid val av formställning ska man kräva att den har tydligt redovisade lastkapaciteter och att det framgår hur dessa beräknats.
• Säkerställ att formställningen är dimensionerad enligt SS-EN 12812. Eurocodes (EN 1990 – EN 1999) är inte i första hand relevanta för formställning. Acceptera inte gamla tumregler!
• Oberoende kontroll av konstruktionshandlingarna är viktigt och är ett krav enligt EKS 10 §25.
• Använd en checklista för arbetsplatskontroll som följer upp att den byggda formställningen verkligen motsvarar den projekterade.
• Se till att alla handlingar är så lättbegripliga som möjligt.
• Var uppmärksam på marken där ställningen ska byggas. Håller den för de laster som den ska utsättas för?
• Avsätt tillräckligt med tid både för att bygga och för att granska bygget av ställningarna innan de tas i bruk.
• Vissa småjusteringar kan få stora konsekvenser. Vill man frångå handlingarna, behöver man föra en dialog med den som gjort ritningarna.
• Var tydlig med att man måste spärra av området medan ställningarna byggs. Föremål som tappas kan orsaka stor skada.
• Alla som jobbar på ställningarna måste vara införstådda med att de inte kan ändra och flytta på exempelvis räcken utan att ha en dialog med den ansvarige.

Foto: Ylva Sundgren Text Petra Hansson

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB