Projekt

Nära samarbete när Västkustbanan byggs ut

På uppdrag av Trafikverket bygger Skanska dubbelspår mellan Ängelholms station och Maria station, där det ingår 21 väg- och järnvägsbroar och 1 gångbro.

Henrik Andersson, huvudprojektledare, Trafikverket

PROJEKT ÄNGELHOLM-MARIA ÄR EN DEL AV VÄSTKUSTBANAN OCH OMFATTAR 24 KILOMETER DUBBELSPÅR GENOM VÄSTRA SKÅNE. Det betyder flera järnvägsbroar, vägbroar och en plattformsförbindelse. Skanska bygger projektet mellan februari 2021 och december 2023.

– Dubbelspår mellan Ängelholm-Maria kommer tas i bruk för resandeutbyte senast 3 december 2023. För att kunna göra åtgärder i järnvägsanläggningen under utbyggnaden krävs tågstopp där tågtrafiken leds om och järnvägen blir tillgänglig för vår entreprenör. Dessa tider i spår är fasta och går inte att justera. Den långa sträckan gör att det krävs en bra samordning mellan samtliga arbeten så att helheten blir rätt. Utbyggnaden till dubbelspår mellan Ängelholm-Maria bidrar till ekologisk hållbarhet bland annat via minskade koldioxidutsläpp genom förbättring av de spårburna transporterna på sträckan. Med en ökad kapacitet kan trafik flyttas över från väg till järnväg. Projektet är en del av utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår där kvarstående sträckor är Varbergstunneln i Halland som pågår till 2024, och Maria-Helsingborg C med byggstart i slutet av planperioden för nationell plan 2018–2029, berättar, Henrik Andersson, huvudprojektledare på Trafikverket.

Det är inte bara tågresenärerna som utbyggnaden gynnar, med förbättrade förutsättningar för arbetspendling och mindre risk för störningar i trafiken. Även säkerheten för fotgängare och cyklister ökar när samtliga korsningar i plan ersätts med planskilda korsningar. Övergångar för biltrafik kommer stängas eller ersättas av planskilda korsningar vilket medför att befintligt vägnät kommer att anpassas till de nya förutsättningarna.

Västkustbanan. Formställning Layher Allround TG 60 från Kattarp, Tånga och Ängelholm.
Jesper Civilis, blockchef byggnadsverk, Skanska

TIDSPLANER SOM HÅLLER VID NÄRA SAMARBETE
Sedan projektstarten i februari 2021 har Skanska färdigställt sju broar och påbörjat ytterligare fem. Försening är inget alternativ i järnvägsprojektet. I projektorganisationen har arbetet med broarna skett enligt de tågstopp som fastställts enligt projektplanen. Vid årsskiftet 2021/2022 har formställningen Layher Allround TG 60 levererats till ett tiotal broar och Skanska är drygt halvvägs genom projektet.

– Vi har god kommunikation mellan konstruktörer och projektering redan i ett tidigt skede, med bra lösningar och en god förståelse för varandras utmaningar. Vi känner att vi är en prioriterad kund, säger Jesper Civilis, blockchef för byggnadsverk på Skanska.

Vi har god kommunikation mellan
konstruktörer och projektering redan
i ett tidigt skede

– En stor del av kommunikationen sker via digitala möten. Det är lätt att komma fram till effektiva lösningar när vi kan dela skärm och titta på samma ritningar eller 3D-modeller tillsammans. Då har vi på Layher också möjlighet att komma med förslag på vad vi tycker är de mest effektiva och säkra konstruktionerna för varje specifik bro. Jag upplever att vi har en bra dialog och samarbete, säger Cristian Sabau, projektingenjör på Layher.

PROJEKTINGENJÖRER LÖSER UTMANANDE FORMSTÄLLNING
Layher tillverkar och säljer inte bara olika ställningssystem. Företaget erbjuder också en kvalitativ teknisk support för utmanande konstruktioner. Den tekniska supporten, där flera projektingenjörer arbetar, tar fram tekniska lösningar och konstruktionsritningar till Västkustbanans broar.

Cristian Sabau, projektingenjör, Layher

– Hittills har mest formställning levererats till Bro 16 vid Ödåkra station, en formställning som blev 2 500 kubikmeter, 22 meter lång, 18 meter bred och 6 meter hög. På grund av spännvidden över dubbelspåret och betongens vikt, med en tjocklek på 1,7 till 2,2 meter, behövde konstruktionen förtätas i jämförelse med mindre broar. Eftersom Layher TG 60 och Layher Allround kan kombineras kunde vi ta fram en skräddarsydd lösning med flera tilläggsspiror just där lasterna var de högsta, säger Cristian.

En utmanande formställning var Bro 7 i Tånga. Där byggdes en ny bro ovanför ett spår i bruk. Tack vare tät dialog mellan Layher, platschefen och Skanska Teknik kunde tid och material effektiviseras och miljöpåverkan minskas.

– Skanska byggde hela Bro 7 under ett tioveckorsspårstopp med en utmaning att järnvägen trafikerades av interna arbetsfordon under byggtiden, förklarar Jesper.

– Vi såg möjligheten att effektivisera projektet genom att placera ett stöd på spåret. Det kunde monteras på bara ett par timmar och demonteras lika snabbt tre dagar efter gjutningen. Resultatet blev att spåret bara behövde stängas helt under fyra dagar i samband med gjutningen. Denna lösning gjorde att portalbalkarnas spännvidd kunde reduceras och 20 procent färre balkar behövdes för att skapa en säker formställning. Tack vare gemensam projektering och dialog behövdes mindre mängd material hanteras och färre transporter med tillhörande koldioxidutsläpp. Det känns roligt att ha bidragit till det, säger Cristian.

Västkustbanan med utbyggnad till dubbelspår, sträckan Ängelholms station–Maria station
Byggherre: Trafikverket
Totalentreprenör: Skanska
Formställningsleverantör: Layher AB

Foto: Layher AB och Skanska AB Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB