Hallå där

Hallå där Rolf Jonsson

I rapporten ”Byggprocess för trähusbyggande med väderskydd” undersöks möjligheten att halvera byggtiden. Rolf Jonsson har tillsammans med utredaren Mats Persson studerat verkliga projekt och utfört beräkningar på hur byggprocessen skulle kunna effektiviseras.

Vilken fråga och vilka projekt ligger till grund för rapporten?
– Jag har initierat den här undersökningen utifrån min erfarenhet från byggindustrin där jag arbetat med teknikfrågor och utvecklingsprojekt. Tillsammans med Mats Persson från Malmö universitet har jag undersökt frågan hur produktionstiden och kostnader skulle kunna påverkas. Vi har mött olika företag och tittat på deras träbyggnadsprojekt. I dessa projekt har vi undersökt hur byggtiden skulle kunna förändras om väderskydd hade använts tillsammans med andra förändringar av produkt och process. De olika projekten var:

  • 2-plans KL-trähus som är byggt utan väderskydd.
  • KL-trähus 7–8 våningar på byggd på betongstomme/ parkeringsutrymme som ska byggas utan väderskydd.
  • L-format trähus i 1 plan med trästomme byggd med lösvirke som är byggt under heltäckande väderskydd.

Varför valdes väderskydd bort eller valdes till?
– I projektet med byggnation med träelement och 2 plan – där ansåg man att väderskydd var för dyrt och jobbade i stället med att täcka med plast. I projektet med 7–8 plan i KL-trä – där fick man kalkylmässigt heller inte ihop ekonomin med väderskyddet. Man avsåg därför att bygga projekten så snabbt man kunde och sedan använda torkar. Blev det missfärgningar i träet så fick man slipa bort det, de kalkylerade med att det var billigare. I det L-formade projektet hade man stöd av en fuktssakkunnig. Byggherren ville absolut inte riskera att bygga in fukt så de använde sig av väderskydd. Svårigheten i det projektet var att geometrin på huset gjorde att väderskyddet blev kostsamt.

Varför har ni fokuserat på byggprocessen?
– Det finns mycket pengar att tjäna på kortare byggtid. De så kallade gemensamma kostnaderna för byggarbetsplatsen som bodar, stängsel, kranar, arbetsledning med mera påverkas av avsevärt av byggtiden är av storleksordningen 15 procent. Och beställaren vill också ha projektet klart så snart som möjligt och få sitt bygge uthyrt snabbt och få intäkter. Det finns alltså mycket pengar att tjäna på kortare byggtid.

De senaste årtiondena har vi byggt i huvudsak i betong, har det någon inverkan på dagens trähusbyggande?
– Absolut, det är mycket i byggprocessen som är påverkat av vår erfarenhet av betongbyggandet och många tänker nog ”betong” i sin tidsplan. När man jobbar med trä så behöver man jobba på ett helt annat sätt, materialet är ju torrt när det levereras och behöver ingen torktid innan applicering av ytskikt, som betong men det kräver i sin tur ett väderskydd. Man ska inte slarva bort det torra material man har tillgång till. Byggbranschen är väl den enda industrin som låter Gud Fader bestämma hur snabbt det ska gå i tillverkningen. Vi låter produktiviteten sänkas på grund av regn, snö och blåst. Dessutom måste vi lägga till reservdagar i tidplanen för att klara eventuell uttorkning.

Hur ska branschen effektivisera trähusbyggandet?
– Om man hade jobbat med mer färdiga element, det vill säga platta träpaket med integrerad el och VVS som kanske till och med haft färdiga ytskikt, då skulle man kunna få ner byggtiden avsevärt och då skulle man haft pengar till väderskydd. I vår rapport visar vi att man skulle kunna halvera byggtiden utifrån tiden man använder idag. Då skulle byggomkostnader på plats bli betydligt lägre och dessutom skulle byggherren få snabbare intäkter. Men det kräver väderskydd.

En annan viktig observation är att det är viktigt att samla rätt kompetenser från början så att man kan göra rätt systemval tidigt i projektet. Exempelvis kan platsbrist på tomten eller geometrisk form kan omöjliggöra eller kraftigt fördyra väderskydd. Väljer man samtidigt att bygga i trä kan man således tvingas att byggas utan väderskydd.

Rolf Jonsson

Vad skulle större prefabricering innebära?
– Det skulle leda till betydligt kortare byggtid. Men man måste se till helheten när man tar sina systembeslut och inte som ofta sker ta ett beslut i taget och minimera kostnaden för varje del, suboptimera. Mer färdiga element skulle också kräva väderskydd, som i sig skulle kunna öka produktiviteten och kvaliteten. Men med högre förtillverkningsgrad och väderskydd är det möjligt att halvera byggtiden. Den utveckling som är önskvärd för att ”redesigna” byggprocessen som föreslås i vår rapport är främst förtillverkning av byggdelar och utveckling av tekniska system.

Studien har genomförts mellan september 2020 till mars 2021 och publicerats under juni 2021. Rapporten har skrivits av projektledaren Rolf Jonsson, konsult inom byggindustri, och utredaren Mats Persson, universitetslektor i byggteknik och byggproduktionsteknik vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik på Malmö universitet.

Läs rapporten ”Byggprocess för trähusbyggande med väderskydd” i sin helhet.

Foto: Marulk media för Layher AB Text: Hannah Fhager

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB