Allround

TG 60 – utmanaren som öppnar dörrar

Formställning volymställning, stämpställning – kärt barn har många namn. Tyvärr är det sällsynt att ställningsentreprenörer driver formställningsprojekt, trots deras förmåga att erbjuda effektiva lösningar på knepiga problem. Visst händer det att ställningsbyggare bygger formställning, men då är det oftast som inhyrd montageresurs istället för att agera som en komplett entreprenör med material, projektledning och personal.

VIKTIGT ATT FÖREBYGGA OLYCKOR
Bara under 2017 inträffade i Sverige två mycket uppmärksammade olyckor med formställningar. Även i Danmark och Norge har allvarliga olyckor med formställningar inträffat under de senaste åren. I flera fall har utförandet och konstruktionen av formställningen lyfts fram som de avgörande olycksfaktorerna.

Även arbetet med att förebygga fallolyckor behöver prioriteras inom formställning, eftersom fallrisker kan uppkomma då formställningen monteras och demonteras, precis på samma sätt som då en arbetsställning demonteras eller monteras. Dessutom används själva formställningen ofta som arbetsställning vid formbygge, armering och inspektioner.

Kontrasten är tydlig gentemot ställningsbranschen, där större fokus på utbildningskrav och användning av fallskydd bidragit till högre säkerhet och bättre arbetsmiljö vid både montage och användning av arbetsställningar.

Layher TG 60, inlpankad formställning
Layher TG 60, inlpankad formställning med arbetsplattformar utan snubbel- och halkrisk
Layher TG 60  Integrerad aluminiumtrappa
Layher TG 60, integrerad aluminiumtrappa

Sett i ett längre perspektiv har fallolyckorna stadigt minskat, särskilt när de ställs i relation till antalet arbetade timmar. Säkra tillträdesleder med trappor istället för stegar samt inplankning i stål eller aluminium har minskat antalet fallolyckor dramatiskt. Tyvärr har formställningar inte följt med denna utveckling i någon större utsträckning.

OLIKA REGELVERK, STORA SKILLNADER I KRAV
Kraven för arbetsställningar är tydliga och välkända. Personal som monterar arbetsställningar måste enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2013:4 ha utbildning, och kravet varierar beroende på hur riskfylld ställningen är. För ställningar över 9 meter och lägre ställningar som avviker från en allmän monteringsinstruktion krävs en två veckor lång utbildning. Genom kollektivavtal krävs i praktiken också ett yrkesbevis från BYN/STIB, och därmed säkerställs att de som monterar arbetsställningar har både utbildning och erfarenhet. För enklare ställningar räcker det så kallade 9 meters-beviset, vilket innebär omkring 8 till 16 timmars total studietid. Därför är det anmärkningsvärt att inga krav på särskild utbildning ställs på den personal som monterar formställningen.

Det är välkänt i byggbranschen att arbetsställningar regleras av Arbetsmiljöverket i AFS 2013:4 och i botten av standarden SS-EN 12811, som i sina olika delar omfattar produktkrav och beräkningsmetoder. Förutom utbildningskrav så har även krav på projektering och planering skärpts och förtydligats i det nya regelverket, som också innehåller sanktionsavgifter.

Betydligt färre använder den standard för konstruktion av formställningar som gäller sedan ett drygt decennium, SS-EN 12812:2004. Istället används ofta antingen gamla tumregler eller allmänna stålbyggnadsprinciper från Eurocode. Med tanke på att belastning av formställning utgör huvudfunktionen i produkten är detta olämpligt.

Layher TG 60, säkert montage
Layher TG 60, säkert montage
Layher TG 60 med skyddsräcken
Layher TG 60 med skyddsräcken

TG 60 – EN MODERN FORMSTÄLLNING
Med Allround TG 60 erbjuder Layher en modern formställning som uppfyller kraven i SS-EN 12812 och är fullt beräkningsbar. Den är också säker vid montage eftersom fallrisker helt kan elimineras genom att TG 60-stämptornen byggs liggande på mark och därefter lyfts med kran. Även vid upprätt montage minimeras fallriskerna eftersom systemet byggs så att det alltid finns ett förmonterat fallskyddsräcke vid montaget.

Genom att integrera TG 60 med godkända plattformar, konsoler, fallskyddsräcken och trappor från Allroundsystemet så skapas en integrerad arbetsställning och formställning.

KOMPLEXA PROJEKT GÖRS ENKLA
Den tekniska dokumentationen för TG 60 innehåller all information om de enskilda bärverksdelarnas kapacitet som behövs för en korrekt dimensionering enligt SS-EN 12812. Dessutom finns kompletta, verifierade typfall med omfattande lasttabeller som tar hänsyn till olika bygghöjder och lastkombinationer. Informationen kompletteras med utförliga anvisningar för ett korrekt montage, materiallistor och tabeller för dimensionering av formbalk enligt SS-EN 1377.

TYDLIG ARBETSFÖRDELNING
När Layher får en förfrågan på formställning skapas först ett lösningsförslag som underlag till exempelvis en budgetoffert, vilket som ett minimum baseras på förberäknade typfall. Strukturen analyseras närmare för att se om det krävs en mer precis bild, eller för att optimera lösningen för att göra den så materialeffektiv och lättmonterad som möjligt. Nästa steg är att en projektering görs där hänsyn tas till markförhållanden, plushöjder, typ av formbalk och broknektar. Därefter görs en teoretisk verifiering av en extern, oberoende part. Innan formställningen tas i bruk rekommenderas att en arbetsplatskontroll görs där formställningen besiktigas för att säkerställa att den byggda formställningen överensstämmer med underlagen.

Layher TG 60 med sänkfot för ergonomiskt demontage
Layher TG 60 med sänkfot för ergonomiskt demontage

STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNA TAR PLATS
Säkerheten kan förbättras betydligt med en tydlig ansvarsuppdelning mellan oberoende parter: materialleverantör, underentreprenör (ställningsentreprenör) och konstruktör. Därmed kan beställaren lättare granska underlagen och kontrollera lösningarna. Det betyder också att ställningsentreprenörens roll blir tydligare och viktigare. Dags för proffsen att ta plats.

Foto: Malin Jochumsen, Seppo Kaksonen, Layher Text: Nikolaj Murikoff

Relaterade artiklar

Tillbaka till Högaktuellt

Dela gärna artiklar men ange källan. Utdrag ur artikel eller kopiering av fotografier får inte publiceras i annan media utan godkännande av Layher AB. Tipsa redaktionen om projekt där Layhers ställningssystem används: redaktion@layher.se

Ansvarig utgivare: Gustav von Segebaden
© Copyright Layher AB